Linea Halı

LİNEA HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

LİNEA HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Turgut Özal Sanayi Sitesi Ebulfeyz Elçibey Bulv. No:6 Körkün-Şahinbey / GAZİANTEP adresinde mukim Linea Halı San. ve Tic. Ltd. Şti.tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 
 b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

 
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; www.lineacarpet.cominternet adresimizden kamuoyu ile paylaşılmış olan Linea Halı San. ve Tic. Ltd. Şti.Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından   ulaşabilirsiniz. 

 
 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

 

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesindewww.lineacarpet.cominternet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Linea Halı San. Ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. 

 
 

d) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları 

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak vewww.stefany.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan  Linea Halı San. ve Tic. Ltd. Şti.Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimizden; 

 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
• Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu KVK Kanunu’nun amir hükmü gereği yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 13. maddesine dayalı olarak KVK Kanunu’nun yukarıda belirtilen 11. maddesindeki haklarını kullanmak kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. 
 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek bizlere iletmeniz; talebinize ilişkin başvurunuzun daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır. 

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapacağınız başvuruların, web sitemizde yer alan Başvuru Formu Kullanılarak;    Veri Sahibinin Başvuru Yöntemlerinde belirtilen yollarla şirketimize iletilmesi gerekmektedir.